دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
117,178,380 تومان10 %
105,460,542 تومان
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
228,667,780 تومان10 %
205,801,002 تومان
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
217,538,750 تومان10 %
195,784,875 تومان
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
206,409,280 تومان10 %
185,768,352 تومان
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
195,230,640 تومان10 %
175,707,576 تومان
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
184,052,110 تومان10 %
165,646,899 تومان
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
172,972,470 تومان10 %
155,675,223 تومان
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
161,793,720 تومان10 %
145,614,348 تومان
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
150,614,640 تومان10 %
135,553,176 تومان
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
139,485,720 تومان10 %
125,537,148 تومان
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
128,356,250 تومان10 %
115,520,625 تومان
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
105,994,410 تومان10 %
95,399,469 تومان
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
86,245,597 تومان10 %
77,621,038 تومان
دیگ چدنی  استار 7_1300 10پره بار
دیگ چدنی استار 7_1300 10پره بار
83,740,910 تومان10 %
75,366,819 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
196,121,090 تومان10 %
176,508,981 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
185,981,510 تومان10 %
167,383,359 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
175,791,880 تومان10 %
158,212,692 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
165,602,690 تومان10 %
149,042,421 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
155,462,230 تومان10 %
139,916,007 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
145,322,320 تومان10 %
130,790,088 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
135,133,020 تومان10 %
121,619,718 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
124,943,830 تومان10 %
112,449,447 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
114,803,700 تومان10 %
103,323,330 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
104,614,180 تومان10 %
94,152,762 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
94,474,600 تومان10 %
85,027,140 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
84,284,700 تومان10 %
75,856,230 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
74,145,390 تومان10 %
66,730,851 تومان
دیگ چدنی توربو 15 پره
دیگ چدنی توربو 15 پره
79,408,650 تومان10 %
71,467,785 تومان
دیگ چدنی توربو 14 پره
دیگ چدنی توربو 14 پره
74,351,755 تومان10 %
66,916,579 تومان
دیگ چدنی توربو 13 پره
دیگ چدنی توربو 13 پره
69,294,975 تومان10 %
62,365,477 تومان
دیگ چدنی توربو 12 پره
دیگ چدنی توربو 12 پره
64,305,815 تومان10 %
57,875,233 تومان
دیگ چدنی توربو 11 پره
دیگ چدنی توربو 11 پره
59,249,380 تومان10 %
53,324,442 تومان
دیگ چدنی توربو 10 پره
دیگ چدنی توربو 10 پره
54,260,450 تومان10 %
48,834,405 تومان
دیگ چدنی توربو 9 پره
دیگ چدنی توربو 9 پره
49,202,980 تومان10 %
44,282,682 تومان
دیگ چدنی توربو 8 پره
دیگ چدنی توربو 8 پره
44,146,545 تومان10 %
39,731,890 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
26,295,238 تومان10 %
23,665,714 تومان
دیگ چدنی سولار 13_400
دیگ چدنی سولار 13_400
45,377,420 تومان10 %
40,839,678 تومان
دیگ چدنی سولار 12_400
دیگ چدنی سولار 12_400
42,374,310 تومان10 %
38,136,879 تومان
دیگ چدنی سولار 11_400
دیگ چدنی سولار 11_400
39,455,130 تومان10 %
35,509,617 تومان
دیگ چدنی سولار 10_400
دیگ چدنی سولار 10_400
36,368,090 تومان10 %
32,731,281 تومان
دیگ چدنی سولار 9_400
دیگ چدنی سولار 9_400
33,448,800 تومان10 %
30,103,920 تومان
دیگ چدنی سولار 8_400
دیگ چدنی سولار 8_400
30,362,640 تومان10 %
27,326,376 تومان
دیگ چدنی سولار 7_400
دیگ چدنی سولار 7_400
27,443,240 تومان10 %
24,698,916 تومان
دیگ چدنی سولار 10_300
دیگ چدنی سولار 10_300
24,949,320 تومان10 %
22,454,388 تومان
دیگ چدنی سولار 9_300
دیگ چدنی سولار 9_300
22,879,120 تومان10 %
20,591,208 تومان
دیگ چدنی سولار 8_300
دیگ چدنی سولار 8_300
20,709,150 تومان10 %
18,638,235 تومان
دیگ چدنی سولار7_300
دیگ چدنی سولار7_300
18,638,290 تومان10 %
16,774,461 تومان
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
16,567,980 تومان10 %
14,911,182 تومان
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
14,299,340 تومان10 %
12,869,406 تومان
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
41,816,000 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
50,711,916 تومان10 %
45,640,724 تومان
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
46,687,916 تومان10 %
42,019,124 تومان
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
42,573,456 تومان10 %
38,316,110 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
38,549,184 تومان10 %
34,694,265 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
34,523,732 تومان10 %
31,071,358 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
30,409,738 تومان10 %
27,368,764 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
22,270,376 تومان10 %
20,043,338 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
18,310,930 تومان10 %
16,479,837 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
16,520,680 تومان10 %
14,868,612 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
14,648,590 تومان10 %
13,183,731 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
12,777,600 تومان10 %
11,499,840 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
10,987,020 تومان10 %
9,888,318 تومان
دیگ چدنی سولار 300
دیگ چدنی سولار 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سولار 400
دیگ چدنی سولار 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 400
دیگ چدنی سوپر 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 300
دیگ چدنی سوپر 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی 1300
دیگ چدنی 1300
0 تومان
ناموجود

دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار

دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار ( بویلر چدنی شوفاژکار)

این شرکت نماینده رسمی شرکت شوفاژکار بوده و تمامی خدمات گارانتی ، کارشناسی ، نصب و حمل رایگان بوده و در اسرع وقت به مشتریان ارائه می گردد.

تمامی دیگ های شوفاژکار که از این شرکت خریداری شوند توسط این شرکت نصب و دارای گارانتی 10 ساله معتبر می باشند.

در صورت ترکیدن پره دیگها اگر گارانتی دو ساله شرکت تمام نشده باشد با کارشناسی اگر شامل گارانتی شود و شرایط مندرج در گارانتی را دارا باشد بدون دریافت هیچ هزینه ای تعویض می گردد.

چرا دیگ چدنی و چرا دیگ چدنی شوفاژکار

1- دیگ چدنی شوفاژکار با راندمان بالا و ابعاد کوچک و پرپره بودن دیگ در ایران است.

2- دارای گواهینامه استاندارد CE اروپا می باشد.

3- حمل و نقل آسان به دلیل پره پره بودن و سبک بودن به راحتی حمل می شود.

4- امکان تعویض پره معیوب به راحتی

5- مهمترین نکته ای که در مورد دیگ چدنی باید بدانیم این که دیگ چدنی برای ارتفاع خاص طراحی شده و محدودیت ارتفاع از 6 بار به 10 بار ارتفاع را ارد . دیگ 1300 استار برای ساختمان تا ارتفاع 100 متر مجاز است.

6- دیگ چدنی شوفاژکار از جنس آلیاژ چدن آتش خوار بوده و در برابر اکسید شدن و عوامل شیمیایی و همچنین رطونت و میعانات از احتراق مقاوم است.

 محاسبه قدرت دیگ چدنی ( بویلر چدنی )

برای محاسبه تقریبی قدرت دیگ چدنی به نکات عملی زیر توجه شود :

ابتدا مساحت هر واحد مسکونی را در عدد 100 (کیلو کالری) ضرب نموده و سپس برای هر واحد مسکونی 600 (کیلو کالری) به جهت تامین آبگرم مصرفی را جمع نمود عدد بدست آمده را 15 درصد اضافه می کنیم ظرفیت دیگها بدست می آید و همچنین ظرفیت برای مشعل نیز صادق است.

مثال : یک ساختمان با 14 واحد و 1400 متر مربع چه دیگی نیاز دارد؟

(1400 * 100) + (6000 * 14)  = 140000 + 84000 = 224000 کیلو کالری

وظرفیت دیگی که به این عدد نزدیک باشد دیگ مورد نیاز این ساختمان می باشد. برای سهولت محاسبه به عبارتی محاسبه سریع و سر انگشتی می توان از روش زیر استفاده نمود :

برای هر متر مربع بین 120-200 کیلو کالری بر حسب منطقه گرم ، معتدل و سردسیر انتخاب کرد.

مثال : یک ساختمان مسکونی سردسیر به متراژ 1000 متر چند کیلو کالری نیاز دارد ؟

1000 * 200 = 200000 k cal/h

این ساختمان به جهت تامین گرمایش ساختمان و آبگرم مصرفی دیگ به ظرفیت 200000 کیلو کالری نیاز دارد.

برای دیگهای شوفاژکار به دلیل داشتن محفظه احتراق خاص ، بهتر است که ظرفیت مشعل هم اندازه ظرفیت دیگ یا اینکه 10 درصد کمتر باشد.

دیگ های چدنی جایگزین خوبی برای دیگهای فولادی فرسوده است و به راحتی می توان آنرا تعویض کرد . در تهران و شهرهای بزرگ دهها مورد از سوراخ شدن دیگهای فولادی و غیر قابل استفاده بودن این دیگها اتفاق افتاده است که بجای آن از دیگهای 1300 استار 10 بار شوفاژکار استفاده شده است . با تماس با این شرکت این پروژه ها قابل باز بینی است.

مهمترین عواملی که باعث طول عمر دیگ چدنی شوفاژکار می شود :

 1- نصب حتما توسط نصاب مجاز شرکت

2- انتخاب درست مشعل متناسب با ظرفیت دیگ بطوری که حداکثر ظرفیت مشعل باید با ظرفیت دیگ برابر یا کمتر باشد در این صورت اسیب دیدگی دیگ توسط مشعل به حداقل کاهش می یابد.

3- انتخاب دیگ مناسب با ظرفیت ساختمانی و آب استخر و جکوزی

4- تنظیم شعله مشعل بطوریکه شعله دقیقا در مرکز کوره قرار گیرد و 3/4 طول دیگ را پوشش دهد نه بیشتر.

5- استفاده از سختی گیر مغناطیسی ، رزینی و الکترومغناطیسی یا الکتریکی

6- آب بندی کامل پره ها و رعایت تمامی اصول نصب ( شرکت شوفاژکار ) از قبیل داشتن فونداسیون برای دیگ ، داشتن شاسی زیر دیگ ، نصب شید حرارتی ، نصب آب پخش کن.

7- گارانتی کلیه دیگهای چدنی شوفازکار در صورت نصب توسط نصاب مجاز.

8- اگر دیگ توسط نصاب غیر مجاز نصب گردد ، مشتری با تماس با ما 88345322-021  یا 09121885706 با اعزام کارشناس در صورت نصب با واریز 55000 تومان دیگ شامل گارانتی می باشد.

دیگ های چدنی شوفاژکار به صورت قطعات از هم جدا در داخل کارتن های مخصوص به مشتری ارائه می گردد. سپس کارشناسان شرکت شعله باران جهت بازدید محل نصب اعزام می شوند. کار مونتاژ و سر هم بندی بایستی توسط کارشناس مجرب و درست و اصولی انجام گیرد. دیگهای چدنی شوفاژکار دارای حجم کم ولی کارآیی بالا هستند. در صورت آسیب دیدگی و معیوب شدن هر پره به آسانی تعویض می شوند. با کم و زیاد کردن پره ها می توان ظرفیت حرارتی مطلوب را بدست آورد.

دیگ چدنی شوفاژکار
 
 

بیشتر بدانید

نکات مهم در مونتاژ دیگ چدنی شوفاژکار

نکات مهم در مونتاژ دیگ چدنی شوفاژکار

دیگهای چدنی معمولا بصورت پره های جدا از هم ساخته می شوند پره های ابتدا و انتهای آن مختلف و پره های وسط یکسان هستند و قیمت تمامی پره های وسط یکسان بوده ولی پره عقب و جلو فرق می کند برای اتصال پره ها به هم از قطعه ای بنام بوش استفاده می شود که سطح خارجی آن بصورت دو مخروط ناقص تراشیده شده است که موقع جا زدن باید آنرا ضد زنگ و یا به سرنگ آغشته شود تا محل اتصال آببندی شود. دیگهای چدنی پره ای قابلیت کار با سوخت های گاز و گازوئیل در فشار کار تا 10 اتمسفر و حداکثر دمای 95 درجه سانتی گراد برای آب خروجی را دارا می باشد.

 

انواع دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی

انواع دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی

در دیگ های چدنی  گرمای حاص از احتراق مشعل باعث گرم شدن آب داخل دیگ می شود. گرمای زیادی از طریق دودکش از دیگ آبگرم خارج می شود. برای بالا بردن بازده دیگ چدنی ، دیگ ها را طوری طراحی می کنند که گاز های خروجی در داخل دیگ چدنی چندین مسیر را طی کند که گرمای گاز های خروجی بیشتر توسط آب داخل دیگ جذب شود.  دیگ چدنی براساس تعداد مسیر های گاز خروجی به چند دسته تقسیم می شوند.

 

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور