دیگ شوفاژ چدنی

محصولات

پره وسط دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره وسط دیگ 1300 استار شوفاژکار
11,994,416 تومان10 %
10,794,974 تومان
پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره جلو دیگ 1300 استار شوفاژکار
12,661,121 تومان10 %
11,395,009 تومان
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
پره عقب دیگ 1300 استار شوفاژکار
13,190,661 تومان10 %
11,871,594 تومان
پره وسط دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره وسط دیگ سولار 400 شوفاژکار
3,047,440 تومان10 %
2,742,714 تومان
پره جلو دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره جلو دیگ سولار 400 شوفاژکار
5,404,410 تومان10 %
4,863,969 تومان
پره عقب دیگ سولار 400 شوفاژکار
پره عقب دیگ سولار 400 شوفاژکار
6,130,400 تومان10 %
5,517,360 تومان
پره وسط دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره وسط دیگ سولار 300 شوفاژکار
2,151,600 تومان10 %
1,936,400 تومان
پره جلو دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره جلو دیگ سولار 300 شوفاژکار
2,899,490 تومان10 %
2,609,541 تومان
پره عقب دیگ سولار 300 شوفاژکار
پره عقب دیگ سولار 300 شوفاژکار
3,618,560 تومان10 %
3,256,650 تومان
پره وسط دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره وسط دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
10,614,780 تومان10 %
9,553,302 تومان
پره جلوی دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره جلوی دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
11,406,450 تومان10 %
10,265,805 تومان
پره عقب دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
پره عقب دیگ 1300 سوپر هیت شوفاژکار
11,673,750 تومان10 %
10,506,375 تومان
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
پره وسط دیگ توربو شوفاژکار
4,918,320 تومان10 %
4,426,488 تومان
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
پره جلوی دیگ توربو شوفاژکار
5,610,620 تومان10 %
5,049,558 تومان
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
پره عقب دیگ توربو شوفاژکار
5,242,275 تومان10 %
4,718,047 تومان
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 400 شوفاژکار
3,738,948 تومان10 %
3,365,053 تومان
پره جلوی دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره جلوی دیگ سوپر 400 شوفاژکار
4,301,808 تومان10 %
3,871,627 تومان
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 400 شوفاژکار
4,198,500 تومان10 %
3,778,650 تومان
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره وسط دیگ سوپر 300 شوفاژکار
1,869,560 تومان10 %
1,682,604 تومان
پره جلوی دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره جلوی دیگ سوپر 300 شوفاژکار
2,026,860 تومان10 %
1,824,174 تومان
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
پره عقب دیگ سوپر 300 شوفاژکار
2,027,740 تومان10 %
1,824,966 تومان
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 10_1300 پره 10 بار
117,178,380 تومان10 %
105,460,542 تومان
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 20_1300 پره 10 بار
228,667,780 تومان10 %
205,801,002 تومان
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 19_1300 پره 10 بار
217,538,750 تومان10 %
195,784,875 تومان
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 18_1300 پره 10 بار
206,409,280 تومان10 %
185,768,352 تومان
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 17_1300 پره 10 بار
195,230,640 تومان10 %
175,707,576 تومان
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 16_1300 پره 10 بار
184,052,110 تومان10 %
165,646,899 تومان
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 15_1300 پره 10 بار
172,972,470 تومان10 %
155,675,223 تومان
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 14_1300 پره 10 بار
161,793,720 تومان10 %
145,614,348 تومان
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 13_1300 پره 10 بار
150,614,640 تومان10 %
135,553,176 تومان
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 12_1300 پره 10 بار
139,485,720 تومان10 %
125,537,148 تومان
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 11_1300 پره 10 بار
128,356,250 تومان10 %
115,520,625 تومان
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 9_1300 پره 10 بار
105,994,410 تومان10 %
95,399,469 تومان
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
دیگ چدنی استار 8_1300 پره 10 بار
86,245,597 تومان10 %
77,621,038 تومان
دیگ چدنی  استار 7_1300 10پره بار
دیگ چدنی استار 7_1300 10پره بار
83,740,910 تومان10 %
75,366,819 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 19_1300 پره 6 بار
196,121,090 تومان10 %
176,508,981 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 18_1300 پره 6 بار
185,981,510 تومان10 %
167,383,359 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 17_1300 پره 6 بار
175,791,880 تومان10 %
158,212,692 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 16_1300 پره 6 بار
165,602,690 تومان10 %
149,042,421 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 15_1300 پره 6 بار
155,462,230 تومان10 %
139,916,007 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 14_1300 پره 6 بار
145,322,320 تومان10 %
130,790,088 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت13_1300 پره 6 بار
135,133,020 تومان10 %
121,619,718 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 12_1300 پره 6 بار
124,943,830 تومان10 %
112,449,447 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 11_1300 پره 6 بار
114,803,700 تومان10 %
103,323,330 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 10_1300 پره 6 بار
104,614,180 تومان10 %
94,152,762 تومان
	دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 9_1300 پره 6 بار
94,474,600 تومان10 %
85,027,140 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 8_1300 پره 6 بار
84,284,700 تومان10 %
75,856,230 تومان
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
دیگ چدنی سوپر هیت 7_1300 پره 6 بار
74,145,390 تومان10 %
66,730,851 تومان
دیگ چدنی توربو 15 پره
دیگ چدنی توربو 15 پره
79,408,650 تومان10 %
71,467,785 تومان
دیگ چدنی توربو 14 پره
دیگ چدنی توربو 14 پره
74,351,755 تومان10 %
66,916,579 تومان
دیگ چدنی توربو 13 پره
دیگ چدنی توربو 13 پره
69,294,975 تومان10 %
62,365,477 تومان
دیگ چدنی توربو 12 پره
دیگ چدنی توربو 12 پره
64,305,815 تومان10 %
57,875,233 تومان
دیگ چدنی توربو 11 پره
دیگ چدنی توربو 11 پره
59,249,380 تومان10 %
53,324,442 تومان
دیگ چدنی توربو 10 پره
دیگ چدنی توربو 10 پره
54,260,450 تومان10 %
48,834,405 تومان
دیگ چدنی توربو 9 پره
دیگ چدنی توربو 9 پره
49,202,980 تومان10 %
44,282,682 تومان
دیگ چدنی توربو 8 پره
دیگ چدنی توربو 8 پره
44,146,545 تومان10 %
39,731,890 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
دیگ چدنی سوپر 6_400 پره
26,295,238 تومان10 %
23,665,714 تومان
دیگ چدنی سولار 13_400
دیگ چدنی سولار 13_400
45,377,420 تومان10 %
40,839,678 تومان
دیگ چدنی سولار 12_400
دیگ چدنی سولار 12_400
42,374,310 تومان10 %
38,136,879 تومان
دیگ چدنی سولار 11_400
دیگ چدنی سولار 11_400
39,455,130 تومان10 %
35,509,617 تومان
دیگ چدنی سولار 10_400
دیگ چدنی سولار 10_400
36,368,090 تومان10 %
32,731,281 تومان
دیگ چدنی سولار 9_400
دیگ چدنی سولار 9_400
33,448,800 تومان10 %
30,103,920 تومان
دیگ چدنی سولار 8_400
دیگ چدنی سولار 8_400
30,362,640 تومان10 %
27,326,376 تومان
دیگ چدنی سولار 7_400
دیگ چدنی سولار 7_400
27,443,240 تومان10 %
24,698,916 تومان
دیگ چدنی سولار 10_300
دیگ چدنی سولار 10_300
24,949,320 تومان10 %
22,454,388 تومان
دیگ چدنی سولار 9_300
دیگ چدنی سولار 9_300
22,879,120 تومان10 %
20,591,208 تومان
دیگ چدنی سولار 8_300
دیگ چدنی سولار 8_300
20,709,150 تومان10 %
18,638,235 تومان
دیگ چدنی سولار7_300
دیگ چدنی سولار7_300
18,638,290 تومان10 %
16,774,461 تومان
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
دیگ چدنی سولار 6_300 پره
16,567,980 تومان10 %
14,911,182 تومان
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
دیگ چدنی سولار 5_300 پره
14,299,340 تومان10 %
12,869,406 تومان
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
دیگ چدنی سوپر 13_400 پره
41,816,000 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
دیگ چدنی سوپر 12_400 پره
50,711,916 تومان10 %
45,640,724 تومان
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
دیگ چدنی سوپر 11_400 پره
46,687,916 تومان10 %
42,019,124 تومان
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
دیگ چدنی سوپر 10_400 پره
42,573,456 تومان10 %
38,316,110 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
دیگ چدنی سوپر 9_400 پره
38,549,184 تومان10 %
34,694,265 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
دیگ چدنی سوپر 8_400 پره
34,523,732 تومان10 %
31,071,358 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
دیگ چدنی سوپر 7_400 پره
30,409,738 تومان10 %
27,368,764 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
دیگ چدنی سوپر 5_400 پره
22,270,376 تومان10 %
20,043,338 تومان
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
دیگ چدنی سوپر 9_300 پره
18,310,930 تومان10 %
16,479,837 تومان
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
دیگ چدنی سوپر 8_300 پره
16,520,680 تومان10 %
14,868,612 تومان
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
دیگ چدنی سوپر 7_300 پره
14,648,590 تومان10 %
13,183,731 تومان
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
دیگ چدنی سوپر 6_300 پره
12,777,600 تومان10 %
11,499,840 تومان
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
دیگ چدنی سوپر 5_300 پره
10,987,020 تومان10 %
9,888,318 تومان
دیگ چدنی سولار 300
دیگ چدنی سولار 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سولار 400
دیگ چدنی سولار 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 400
دیگ چدنی سوپر 400
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی سوپر 300
دیگ چدنی سوپر 300
0 تومان
ناموجود
دیگ چدنی 1300
دیگ چدنی 1300
0 تومان
ناموجود

دیگ شوفاژ چدنی

دیگ شوفاژ چدنی

 دیگهای چدنی به صورت پره ای تولید می شوند. جنس پره ها از آلیاژ چدن است. آلیاژ چدن در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت خوبی دارد. دیگ های چدنی به نام های بویلر چدنی ، دیگ آبگرم ، دیگ شوفاژ ، دیگ شوفاژخونه ، دیگ موتورخانه ، دیگ استخر ، دیگ جکوزی و بویلر آبگرم نیز خوانده می شوند. بر اساس ظرفیت حرارتی تعداد پره ها متغیر است. دیگ های چدنی امروزه اکثرا بصورت سه پاس تولید می شوند. منظور از پاس این است که گازهای ناشی از احتراق مشعل که در وسط پره ها مشعل وجود دارد ، دارای گرمای زیادی است این گاز ها برای خروج مسیر رفت و برگشت را در دیگ طی می کنند تا از دیگ خارج شوند.این کار باعث افزایش راندمان حرارتی دیگ می شود.

انواع دیگ چدنی در ایران تولید می شود. تفاوت این دیگها در تعداد پره های بکار رفته در آنها و ظرفیت حرارتی آنها است. بیشترین کاربرد این دیگ ها در گرم خانه ها شوفاژخانه ها ، استخرها ، برجها و اماکنی که احتیاج به آبگرم دارند، است. دیگ های چدنی برای فشار های پایین و حداکثر 5 بار کاربرد دارند. بیشتر جهت مصارف خانگی و صنعتی سبک بکار می رود. بهتر است برای مناطق سردسیر استفاده نشود زیرا اختلاف دمای آب ممکن است باعث ترک خوردن پره ها شود. دیگهای چدنی دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند.

 

مزایای دیگ شوفاژ چدنی

( بویلر چدنی - دیگ آبگرم - دیگ شوفاژ - دیگ شوفاژخونه - دیگ موتورخانه - دیگ استخر - دیگ جکوزی - بویلر آبگرم)

 دیگ های چدنی ابعاد کوچکی دارند و در موتورخانه فضای کمی را اشغال می کنند.

دارای راندمان و بازده بالایی هستند.

دیگ چدنی دارای قیمت پایین تری نسبت دیگ های فولادی هستند. 

دیگ چدنی دارای مدت گارانتی و خدمات پس از فروش بیشتری نسبت به دیگ های فولادی دارند.

حمل و نقل دیگ چدنی به دلیل پره ای بودن به راحتی انجام می شود. قطعات آن جدا از هم بوده و در محل نصب و مونتاژ می شود.

در دیگ های چدنی اگر پره ای آسیب ببیند ، به راحتی قابل تعویض است.

در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند.

ظرفیت حرارتی آنها با تغییر پره ها متغیر است.

معایب دیگ چدنی

 پره ها چون از جنس چدن است ممکن است در اثر فشار زیاد و گرم و سرد شدن ناگهانی ترک بخورد و آسیب ببیند.

در اثر رسوب مواد محلول در آب بر روی پره ها از راندمان دیگ کاسته می شود.

بازدهی دیگ های چدنی نسبت به دیگهای فولادی کمتر است.

پره ها نسبت به شعله مستقیم شعله حساس هستندو بایستی مشعل درست و صحیح در دیگ چدنی نصب شود.

در مناطق سردسیر چون دمای آب ورودی به دیگ خیلی پایین است ممکن است باعث ترکیدگی پره ها گردد.

هزینه نصب آن بالا است.

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور