لیست قیمت داکت اسپلیت

Price

(Rials)

REf

Normal

tropical

Amp

ESP

(pa)
 

Type
 
Power
 
Ton

Input

(KW)

 

Capacity

(BTU/hr)

 Model
239,000,000  R410a/R22 

Semi Tropical

(max.49 ⁰C)

 7.95 50/80

Heat

Pump

1ph 1.5 1.54 18.000 TSLMD-H18/4

داکت اسپلیت تکفاز سرد و گرم

18000 BTU/hr

258,000,000  R410a/R22   10.37  50/80

Heat

Pump

1ph 2.0 2.05 24.000 TSLMD-H24/4

داکت اسپلیت تکفاز سرد و گرم

24000 BTU/hr

313,000,000  R410a/R22   13.00 50/80

Heat

Pump

1ph 2.5 2.68 30.000 TSLMD-H30/4

داکت اسپلیت تکفاز سرد و گرم

30000 BTU/hr

352,000,000  R410a/R22   16.20  50/80

Heat

Pump

1ph 3.0 3.28 36.000 TSLMD-H36/4

داکت اسپلیت تکفاز سرد و گرم

36000 BTU/hr

462,000,000  R22   18.80  50/80

Heat

Pump

1ph 3.5 4.28 42.000 TSLMD-H42/4

داکت اسپلیت تکفاز سرد و گرم

42000 BTU/hr

627,000,000  R22  8.80 50/80

Heat

Pump

3ph 4.0 4.67 48.000 TSLMD-H48/4

داکت اسپلیت تکفاز سرد و گرم

48000 BTU/hr

 650,000,000 R22  10.40  50/80  

Heat

Pump

 3ph 5.0  5.61  60.000   TSLMD-H60/4

داکت اسپلیت تکفاز سرد و گرم

60000 BTU/hr

 

 

بیشتر بدانید

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور